Regulamin formularza zgłoszeniowego

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną przez firmę 4G Grzegorz Gawron [dalej jako Usługodawca] z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności: Mysia 9, 05-500 Siedliska, NIP działalności: 8731074879
  , e-mail: abovescooters@gmail.com
 2. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, która drogą elektroniczną przesłała wiadomość z użyciem formularza zgłoszeniowego zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługodawca świadczy Usługobiorcom bezpłatnie usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnianiu formularza zgłoszeniowego w celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą (zwaną dalej: Formularz zgłoszeniowy).
 4. Usługobiorca korzysta z Formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną poprzez:
  1. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści;
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 5 Regulaminu;
  3. podanie imienia, nazwiska nadawcy i adresu e-mail, na który odpowiedź Usługodawcy ma być przesłana oraz pozostałych danych osobowych, które pomogą dobrać odpowiedniego instruktora.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu korespondencji przez Formularz zgłoszeniowy. Dane osobowe będą przechowywane w czasie realizowania korespondencji do momentu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę albo zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę. Wyrażenie zgody, o której mowa w poprzednim zdaniu, jest dobrowolne, przy czym konieczne dla korespondencji przez Formularz zgłoszeniowyi brak wyrażenia zgody wyklucza realizację usługi.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w Formularzu zgłoszeniowym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
  2. Usługodawca może zakończyć działanie Formularza zgłoszeniowego w każdym czasie bez podawania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
  3. Usługobiorca może zrezygnować z usługi Formularza zgłoszeniowego  w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości e-mail o tytule „Rezygnuję z Formularza zgłoszeniowego” na adres: abovescooters@gmail.com
  4. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na adres: abovescooters@gmail.com . Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  5. Wszelkie udostępnione w ramach Formularza zgłoszeniowego treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści  wysyłane w ramach Formularza zgłoszeniowego stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów ich autorów w chwili  ich publikacji oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy w jakiejkolwiek sprawie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikacji oraz poglądów i stanowisk w nich wyrażonych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z podejmowaniem lub nie podejmowaniem przez Usługobiorców lub osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści otrzymanych w ramach Formularza zgłoszeniowego.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2019
  7. Usługodawca może w każdej chwili zmienić Regulamin, o czym powiadomi Usługobiorcę w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wraz linkiem do nowej treści Regulaminu oraz linkiem zawierającym oświadczenia o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na nową treść Regulaminu. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie, automatycznie pociąga za sobą zakończenie korespondencji drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę w Formularzu zgłoszeniowym adres skrzynki poczty elektronicznej oraz usunięcie tych danych z katalogu Usługodawcy.
  8. Usługobiorca wysyłając Formularz zgłoszeniowy do Usługodawcy wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych osobie trzeciej(instruktorowi wyczynowej jazdy na hulajnodze)